Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

ΔΥΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΚΠ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Share

 

1ο  Ερώτηµα Συναδέλφου

 

Ηθελα να ρωτήσω αν τα παρακάτω είναι σύνοµα. Αν όχι πιος ο προτεινόµενος τρόπος αντίδρασης? Επειδή υποψιάζοµαι πως για κάθε µία από τις περιπτώσεις θα χρειαστεί ∆.Υ, παρακαλώ να µε βοηθείσετε όσο γίνετε ως προς την διατύπωση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

1.Είναι σύνοµο να λέει ο ∆ιοικιτης µπροστά στους υπαλήλους,πως ο πριγραµµατισµός αδειών γίνετε µε βάση πιος είναι νέος και πιος παλιός και όχι µε βάση τις ηµεροµυνίες αδειών του προσωπικού των προιγουµένων ετών? Θα µπορούσα να ζητήσω µε ∆.Υ το εδάφιο του ΚΕΥΠΣ ή πιο Π.∆ αναφέρει το συγκεκριµένο πράγµα,προς ενηµέρωσή µου?

2.Είναι σύνοµο επηδεί πρέπει να βγαίνου 2 αυτοκίνητα έξοδο, και επειδή λόγο έλυψης προσωπικου είµαστε 4 αντι για 5,να κάθετε ένας τηλέφωνο, στο 1 όχηµα οδηγός συνοδηγός και στο άλλο µόνο ο οδηγός χωρίς πλήρωµα? Μπορεί να βγεί το όχηµα έτσι?

Απάντηση στο ερώτηµα:

Αγαπητέ συνάδελφε καταρχήν όσα µας αναφέρεις ότι διαδραµατίζονται στην υπηρεσία σου µε ευθύνη της διοίκησής σου, στερούνται πλήρους νοµιµότητας. Σου αποστέλλουµε τον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. όπου στα άρθρα 37 και 107 του Π.∆. 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), θα διαβάσεις ότι ισχύει σχετικά µε τα ζητήµατα που θέτεις. Σε ότι αφορά την απαιτούµενη ∆.Υ. αναφορά από την πλευρά σου, προκειµένου να υποχρεωθεί η υπηρεσία σου να εφαρµόσει τα προβλεπόµενα και να απαντήσει επίσηµα και υπεύθυνα, σε ενηµερώνουµε ότι στην ενότητα «Απαντήσεις Ε.Α.Κ.Π. σε ερωτήµατα και προτάσεις» που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του site, έχουν αναρτηθεί αρκετά υποδείγµατα αναφορών για διάφορες περιπτώσεις. Εάν υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία από την πλευρά σου στην σύνταξη ή τη διατύπωση της αναφοράς, επικοινώνησε µαζί µας τηλεφωνικά.

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία και σου ζητάµε συγνώµη για την καθυστέρηση της απάντησης στο ερώτηµά σου, που οφείλεται στην πληθώρα των ανειληµµένων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η παράταξή µας.

2ο  Ερώτηµα Συναδέλφου

Ακόµα περιµένουµε την απάντηση απο το υπουργείο υγείας σχετικά µε την συνυπηρέτηση µε ένστολο? Σας παραθέτω τί πέτυχε ο στρατός.

Άρθρο 5 Συνυπηρέτηση Συζύγων

 

1.  Υπό την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 § 6 του νόµου 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167), η συνυπηρέτηση µε σύζυγο του στελέχους των Ε∆ εφόσον είναι Αξιωµατικός, Ανθυπασπιστής ή Υπαξιωµατικός, ΕΜΘ και µονιµοποιηθείς ΕΠΟΠ, είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία ανεξαρτήτως του αριθµού των µορίων του, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Το επιθυµούν τα στελέχη.

β. Προβλέπεται κατ\’ αρχάς από τους Πίνακες Οργάνωσης & Υλικού (ΠΟΥ) θέση αντιστοίχου βαθµού και ειδικότητας, όταν η συνυπηρέτηση υλοποιείται στο εσωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση θα υλοποιείται, είτε σε οργανική θέση του Κλάδου τους, είτε σε θέση πέραν των προβλεποµένων, ανεξαρτήτως Κλάδου.

γ. ∆εν έχουν υποστεί τα ενδιαφερόµενα στελέχη ειδική εκπαίδευση στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, συνεπεία της οποίας υπηρετούν σε συγκεκριµένη θέση και από τη µετακίνηση αυτή βλάπτεται το υπηρεσιακό συµφέρον µε τη µη αξιοποίηση – απόδοση των γνώσεών τους που αποκτήθηκαν από την εκπαίδευση.

δ. ∆εν υφίσταται υποχρέωση υπηρέτησης του στελέχους σε συγκεκριµένη Μονάδα ή Υπηρεσία για συµπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας κατά τη δεδοµένη χρονική περίοδο.

ε. Ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων, η οποία βρίσκεται υποχρεωτικά εντός της ιδίας περιφερειακής ενότητας και απέχει το ανώτερο 80 χιλιόµετρα από τη φρουρά στην οποία υπηρετεί ο έτερος σύζυγος. Σε περίπτωση που εντός της απόστασης αυτής δεν υφίσταται θέση που να προβλέπει το βαθµό ή την ειδικότητα του στελέχους, αυτό µετατίθεται σε γενική θέση µονάδος ή υπηρεσίας τουίδιου ή και άλλου Κλάδου των Ε∆. Ο εν λόγω χιλιοµετρικός περιορισµός δύναται να αρθεί κατόπιν σχετικής αναφοράς του µετατιθέµενου στελέχους. Κατ\’ εξαίρεση για τις νήσους, ως τόπος συνυπηρέτησης νοείται Μονάδα ή Υπηρεσία των Ενόπλων ∆υνάµεων που εδρεύει στην ίδια νήσο και πληροί την παραπάνω χιλιοµετρική προϋπόθεση

  1. Σε περίπτωση λύσης του γάµου, η συνυπηρέτηση είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυµούν τα στελέχη και από τον γάµο που λύθηκε υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
  2. Στελέχη σε περίπτωση λύσης του γάµου, µε σύζυγο που δεν είναι στρατιωτικός, οι οποίοι είναι γονείς ανήλικων τέκνων και δεν έχουν την επιµέλεια αυτών, εφόσον το επιθυµούν µετατίθενται κατά προτεραιότητα στον τόπο µόνιµης διαµονής των παιδιών τους, ή πλησίον αυτού και όχι σε απόσταση µεγαλύτερη των 120 χιλιοµέτρων. Εάν ο τόπος διαµονής των τέκνων βρίσκεται σε νήσο , το στέλεχος µετατίθεται είτε εντός της ίδιας νήσου, είτε στη πλησιέστερη αυτής φρουρά, µε την οποία υπάρχει άµεση ακτοπλοϊκή συγκοινωνία.
  3. Γυναίκες στελέχη των Ε∆ που επιστρέφουν από άδεια κύησης – τοκετού,τοποθετούνται στον τόπο προτίµησής τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση, άλλως σε γενική θέση µονάδος ή υπηρεσίας του ίδιου Κλάδου ή άλλου Κλάδου των Ε∆, που εδρεύει κατ΄ αρχάς στον επιλεγµένο τόπο προτίµησης ή εντός αποστάσεως 80 χιλιοµέτρων από τον επιλεγµένο τόπο προτίµησης. Σε περίπτωση που δενυφίσταται τέτοια Μονάδα τοποθετούνται εντός του τόπου προτίµησης και παραµένουν για τρία (3) έτη, εφόσον το επιθυµούν. Εάν επιθυµούν να τοποθετηθούν σε διαφορετική φρουρά από αυτή που υπηρετεί ο στρατιωτικός σύζυγός τους, αυτός δεν έχει δικαίωµα µετάθεσης στη φρουρά αυτή προ της παρέλευσης τριετίας, εκτός αν το επιβάλλουν σοβαροί λόγοι υγείας.
  4. Συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί τοποθετούνται, εφ’όσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν µεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.
  5. Σε κάθε περίπτωση αιτήµατος στελέχους για συνυπηρέτηση κατά τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων, τα αρµόδια κατά Κλάδο συµβούλια υποχρεούνται σε άµεση συνεργασία µε σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση του αιτήµατος των ενδιαφεροµένων στελεχών. Για την εξέταση κάθε αιτήµατος συνυπηρέτησης τα οικεία ΓΕ και κατά περίπτωση αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας υποχρεούνται να συνεννοούνται και να συνεργάζονται µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.

 

Απάντηση στο ερώτηµα:

Αγαπητέ συνάδελφε στο κείµενο που µας αποστέλλεις δεν αναφέρεις τον αριθµό ή το Φ.Ε.Κ. του νοµοθετήµατος (Νόµου ή Προεδρικού ∆ιατάγµατος) που µας παραθέτεις και εφαρµόζεται για τους στρατιωτικούς, προκειµένου να διερευνηθεί από µέρους µας εάν αναφέρεται για όλες τις περιπτώσεις σε συνυπηρέτηση στρατιωτικού µε πολιτικό υπάλληλο, ή µόνο για συνυπηρέτηση µεταξύ στρατιωτικών. Όπως επίσης και αν είναι συµφέρουσα η συνυπηρέτηση που ορίζουν οι προαναφερόµενες διατάξεις, για τους υπαλλήλους του Π.Σ.

Επίσης σε ενηµερώνουµε ότι στις 14-3-2012, απαντήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η ερώτηση Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος για τις αποσπάσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας – συζύγων ενστόλων, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης. Στην απάντηση αναφέρεται ότι το Υπουργείο Υγείας εφαρµόζει τις διατάξεις του νόµου 3812/2009, που προβλέπει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων του εν λόγω Υπουργείου, από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για µία 5ετία, δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε.

Επίσης αναφέρει ότι για όσους δεν εµπίπτουν στον περιορισµό της 5ετούς παραµονής στην υπηρεσία που πρωτο διορίστηκαν, η συνυπηρέτηση διενεργείται κανονικά έπειτα από εξέταση κατά περίπτωση.

Έπειτα και από αυτήν την απάντηση η Ε.Α.Κ.Π. που αποτελεί τον µοναδικό συνδικαλιστικό φορέα στο χώρο των Σωµάτων Ασφαλείας, που έχει αναδείξει µε επιµονή το συγκεκριµένο σοβαρότατο πρόβληµα (βλέπε στην ενότητα «∆είτε όλες τις Ανακοινώσεις» στην αρχική σελίδα του site), θα συνεχίσει τις παρεµβάσεις της προς τους αρµόδιους φορείς µε στόχο την πλήρη και οριστική επίλυσή του, που θα επιτευχθεί µε την έγκριση των αιτήσεων αποσπάσεων για συνυπηρέτηση των ανωτέρω υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, µε τους υπαλλήλους του Π.Σ. και γενικότερα τους ένστολους συζύγους τους.

Για το λόγο αυτό, καλούµε όλους τους συναδέλφους που οι σύζυγοί τους – υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας (συµπεριλαµβανοµένου και του Ε.Κ.Α.Β.), δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί υποχρεωτικής 5ετούς παραµονής που ορίζει ο νόµος 3812/2009, να µας ενηµερώσουν επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε τα στελέχη της παράταξης.

 

Σε ευχαριστούµε για την επικοινωνία.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο