Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Προτάσεις της Ε.Α.Κ.Π.για: Το ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – Το ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ – Το ΠΛΑΙΣΙΟ των ΘΕΣΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ των εργαζομένων του Π.Σ.

Share

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Α.Κ.Π.

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Βασικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις προασπίζοντας αποτελεσματικά τον Ελληνικό λαό και τον φυσικό πλούτο της χώρας, αλλά και για να διαμορφωθούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους υπαλλήλους του, είναι οι εξής:

 • Κατάργηση όλων των νομοθετικών παρεμβάσεων των εκάστοτε κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εντάσσουν το Π.Σ. στα Σώματα Ασφαλείας και στον αντιδραστικό Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας αντίστοιχα, επιδιώκοντας την ενίσχυση της επέμβασης στην καταστολή των αγώνων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, στα πλαίσια της προστασίας των συμφερόντων της πλουτοκρατίας.

 • Κατάργηση των Νόμων 3511/2006, 4029/2011 και 4249/2014, που στοχεύοντας στην εντεινόμενη μείωση από τον κρατικό προϋπολογισμό των κονδυλίων για την πυρασφάλεια της χώρας, θα επιφέρουν την πλήρη υποβάθμιση της δημόσιας και δωρεάν πυροπροστασίας, με σειρά καταργήσεων, συγχωνεύσεων και ιδιωτικοποιήσεων των υφιστάμενων δομών του Π.Σ. καθώς και την εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιβολή προστίμων και διαφόρων τύπων χαρατσιών, σε βάρος του Ελληνικού λαού.

 • Παράλληλα θα προωθήσουν την υποκατάσταση σημαντικού μέρους των υπηρεσιών του Π.Σ. από τον εθελοντισμό, σε συνδυασμό με την προοπτική της μελλοντικής παραχώρησης αρμοδιοτήτων Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων, στην Τοπική Διοίκηση.

 • Επίσης θα διευρύνουν τις προϋποθέσεις για την πλήρη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων των υπαλλήλων, με την επέκταση των διαφόρων μορφών ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη διεύρυνση της εποχικότητας, την καθιέρωση της ευελιξίας – κινητικότητας και την επιπλέον «αξιολόγηση» των υπαλλήλων και των πυροσβεστικών υπηρεσιών, στοχεύοντας στην περαιτέρω αμφισβήτηση του δικαιώματος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, στη μείωση του προσωπικού και των υποδομών, και στην κατατρομοκράτηση των εργαζομένων.

 • Πλήρης αποστρατικοποίηση και μετατροπή του Π.Σ. σε πολιτική διοικητική υπηρεσία του κράτους, στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής της αποστολής, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των αστικών και δασικών πυρκαγιών, τις διασώσεις και την προληπτική πυρασφάλεια.

 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων και φυσικών καταστροφών με αποκλειστική δυνατότητα διαχείρισης του κατασταλτικού σκέλους, στα πλαίσια της συνεργασίας με τους συναρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς του Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας, που θα λειτουργεί αποκλειστικά προς όφελος της προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού και του φυσικού πλούτου της χώρας.

 • Διαχωρισμός Επιχειρησιακού με Διοικητικό Τομέα και κατάταξη των υπαλλήλων σε Τομείς και Κλάδους, με κατανομή και πλήρωση των απαιτούμενων θέσεων κάθε Κλάδου ανά ειδικότητα.

 • Διοικητικός Τομέας, που θα περιλαμβάνει και το Βοηθητικό και Τεχνικό Προσωπικό, θα διαρθρώνεται σε Οργανικές Μονάδες (Τμήματα), που θα στελεχώνουν τους απαιτούμενους Νομαρχιακούς Κλάδους, όπως: τον Οργανωτικό, που θα υπάγονται τα τμήματα Γραμματείας – Αρχείου, Προσωπικού, Οικονομικού, Διαχείρισης Υλικού και Δημοσίων Σχέσεων, τον κλάδο Υποστήριξης, του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, των τεχνικών όλου του μηχανολογικού και ειδικού εξοπλισμού και της πληροφορικής και στατιστικής ανάλυσης, τον κλάδο Πυρασφάλειας, για την προληπτική πυροπροστασία, την έρευνα και την αξιολόγηση συστημάτων, τον κλάδο Νομικών Υποθέσεων αρμοδιότητας της υπηρεσίας, τον κλάδο Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης όλου του προσωπικού, τον κλάδο Υγείας και Ασφάλειας, για τους χώρους εργασίας και τον υγειονομικό έλεγχο των υπαλλήλων και τον Βοηθητικό κλάδο, για τη διοικητική μέριμνα και την καθαριότητα των υπηρεσιών.

 • Στελέχωση θα γίνεται από ανάλογο ειδικευμένο δυναμικό όπως: Χημικοί – Πολιτικοί Μηχανικοί – Ηλεκτρονικοί – Μηχανολόγοι – Ειδικότητες Πληροφορικής – Οικονομολόγοι – Λογιστές – Νομικοί – Δασολόγοι – Δασοπόνοι – Γιατροί – Νοσηλευτές.

 • Επιχειρησιακός Τομέας, που θα περιλαμβάνει τους υπαλλήλους που εργάζονται στον Κλάδο της Μάχιμης Υπηρεσίας στο έργο των κατασβέσεων πυρκαγιών και των διασώσεων, καθώς και στον Κλάδο του Ανακριτικού, θα διαρθρώνεται με την ανάλογη σύνθεση, για τον καθορισμό και καταμερισμό αρμοδιοτήτων.

 • Σύσταση Επιτελικών Συμβουλίων ως ανώτερα συλλογικά όργανα Διοίκησης, Συντονισμού και Υποστήριξης της δράσης των υποκείμενων υπηρεσιών, σε Νομαρχιακό – Περιφερειακό και Κεντρικό επίπεδο, αποτελούμενα από τους αντίστοιχους Διοικητές και Αναπληρωτές αυτών και τους αρμόδιους Προϊσταμένους, με αντιπροσωπευτική συμμετοχή και εκπροσώπων των

εργαζομένων.

 • Τροποποίηση των ειδικών κριτηρίων για τις σωματικές ικανότητες, του υφιστάμενου Συστήματος Προσλήψεων μέσω των πανελληνίων εξετάσεων, με κατάργηση του ρατσιστικού και ατελέσφορου κριτηρίου του ύψους για το προσωπικό του Επιχειρησιακού Τομέα.

 • Για την κάλυψη θέσεων του προσωπικού του Διοικητικού Τομέα αλλά και του Βοηθητικού – Τεχνικού προσωπικού, σύνταξη νέου αξιοκρατικού διαγωνισμού προσλήψεων, με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια των πιστοποιημένων γνώσεων και την αντικειμενική αξιολόγηση των γενικών και ειδικών προσόντων.

Οι προσλήψεις όλων των υπαλλήλων θα αφορούν αποκλειστικά την κάλυψη των κατά τόπους κενών οργανικών θέσεων.

 • Άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων πυροσβεστών (συμπεριλαμβανομένων και των πυροσβεστών 5ετούς θητείας), με σταθερή σχέση εργασίας σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες στον τομέα της πρόληψης, φύλαξης και προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο, αλλά και τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

 • Μονιμοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώμα, όσων εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν βασικά κριτήρια και προϋποθέσεις πρόσληψης προσωπικού, σε ότι αφορά τα όρια ηλικίας και τις γραμματικές γνώσεις. Προτεινόμενα όρια ηλικίας το 35ο για τους άνδρες και το 30ο για τις γυναίκες. Για όσους υπαλλήλους συμπληρώνουν 25ετή συνολική πραγματική υπηρεσία στο Π.Σ. με τη συμπλήρωση των 55 και των 50 ετών αντίστοιχα για άνδρες και γυναίκες, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. Προτεινόμενος τίτλος σπουδών, το απολυτήριο Λυκείου.

 • Κάλυψη των πραγματικών κενών οργανικών θέσεων που ξεπερνούν το 30% της οργανικής δύναμης, με προσλήψεις πλέον των 4.000 υπαλλήλων, μέσα στην επόμενη διετία.

 • Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών με αλλαγή του οργανογράμματος και αύξηση του αριθμού οργανικών θέσεων των υπηρεσιών της χώρας, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι συνεχώς διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες κατά περιοχή, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι κανόνες ασφαλών επεμβάσεων.

 • Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών σε όλα τα αστικά κέντρα, ανάλογης τάξης με τις επικρατούσες πληθυσμιακές και παραγωγικές συνθήκες. Μετατροπή όλων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων σε Σταθμούς Δ΄ τάξης και στη συνέχεια αναβάθμιση όσων εξυπηρετούν μεγαλύτερες ανάγκες, βάση σχετικών μελετών και στατιστικών σε ότι αφορά τους τομείς ευθύνης τους.

Προτεινόμενη οργανική δύναμη σε πρώτη εφαρμογή και μέχρι την υλοποίηση βασικών παραμέτρων του συνολικού πλαισίου αιτημάτων (καθιέρωση ειδικοτήτων – αναμόρφωση του εργασιακού καθεστώτος), οι 16.000 θέσεις.

 • Κατάργηση όλων των προγραμμάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενισχύουν την ιδιωτικοποίηση τομέων του Π.Σ. και άμεση χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των υποδομών, αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Καταγραφή – ταξινόμηση και ικανοποίηση των αναγκών και ελλείψεων σε υλικοτεχνική υποδομή, με άμεση διευθέτηση του στεγαστικού προβλήματος των υπηρεσιών, με σύγχρονες προδιαγραφές.

 • Άμεση απόσυρση όλων των πυροσβεστικών οχημάτων πέραν της 30ετίας και προμήθεια οχημάτων όλων των τύπων για τη σταδιακή αντικατάσταση των οχημάτων πέραν της 15ετίας και την περαιτέρω ενίσχυση των Σταθμών, στην βάση των υπαρκτών αναγκών τους.

 • Προμήθεια ειδικού και εξειδικευμένου εξοπλισμού όλων των τύπων και αντικατάσταση του ήδη πεπαλαιωμένου και επιβαρυμένου, καθώς και προμήθεια αξιόπιστου ατομικού εξοπλισμού σε όλο το πυροσβεστικό προσωπικό, για πάσης φύσεως συμβάντα.

 • Αξιολόγηση σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, για τον βασικό προσανατολισμό της κάθε περιοχής από πλευράς συμβάντων όπως, βιομηχανικές περιοχές, δασικές περιοχές, μεγάλα αστικά κέντρα, εθνικοί οδικοί άξονες, για αντίστοιχο καταμερισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού.

 • Δημιουργία ισχυρού Κρατικού Εναέριου Στόλου Πυρόσβεσης.

 • Σύσταση Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου σε επίπεδο Νομού των υπηρεσιών Π.Σ.ΕΛ.ΑΣ. – Ε.Κ.Α.Β. με τριψήφιο αριθμό κλήσης για κάθε περιστατικό, εξοπλισμένο με συστήματα πληροφορικής σε σύνδεση on line, και αναβάθμιση του Πανελλαδικού και των Περιφερειακών Συντονιστικών Κέντρων, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των υπηρεσιών του Σώματος.

 • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης με δημιουργία Πυροσβεστικών Σχολών επιπέδου Α.Τ.Ε.Ι. σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, προκειμένου να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες σε επίπεδο κατάρτισης.

 • Εισαγωγή των υποψηφίων πυροσβεστών στην Πυροσβεστική Σχολή με διάρκεια σπουδών 3 έτη, εκ των οποίων οι 6 μήνες θα περιλαμβάνουν την πρακτική εξάσκηση πριν την τοποθέτηση στις υπηρεσίες.

 • Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους από τη Σχολή η τοποθέτηση θα πραγματοποιείται στην υπηρεσία για την οποία προσελήφθηκαν, μετά την πάροδο υποχρεωτικής 18μηνης εκτέλεσης υπηρεσίας, σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Διοικήσεων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ως συνέχεια της πρακτικής εξάσκησης.

 • Ένα μήνα πριν την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, θα δηλώνουν μία εκ των τριών Διοικήσεων που επιθυμούν να εκτελέσουν υπηρεσία.

 • Συνεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία με εξειδικευμένα σεμινάρια και δημιουργία Τμημάτων Μετεκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, για όλο το εν ενεργεία προσωπικό.

 • Καθημερινή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε επίπεδο βάρδιας, που θα διεξάγεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Πυροσβεστικών Σταθμών.

 • Δημιουργία πεδίων ασκήσεων σε κάθε Νομό, που θα εξυπηρετεί τη διενέργεια ασκήσεων μεταξύ των ομώνυμων υπηρεσιών.

 • Εμπλουτισμός της επαγγελματικής εκπαιδευτικής βιβλιογραφίας με σύγχρονη εκπαιδευτική ύλη. Σύσταση επιτροπής έρευνας για συνεχόμενη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Με αντικείμενο την ενιαία αντιμετώπιση τόσο της πρόληψης – προστασίας – διαχείρισης – ανάπτυξης και οικολογικής ανόρθωσης των δασών, όσο και της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.

Ως βασική προϋπόθεση καθίσταται η θέσπιση Δασολογίου – Εθνικού Κτηματολογίου με σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια, καθώς και η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των δασικών εκτάσεων με καθορισμό της χρήσης γης, προκειμένου να μετατραπεί σε δημόσια περιουσία η κατοχή των μεγάλων ιδιωτικών εκτάσεων στα δασικά οικοσυστήματα, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον γενικότερα.

Επιπλέον, η κατάργηση όλων των δασοκτόνων νομοθετημάτων, ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα εμπορευματοποίησης της γης και αποχαρακτηρισμού των δασών, των δασικών εκτάσεων και των προστατευμένων περιοχών της χώρας, προς όφελος του κατασκευαστικού, μεταλλευτικού, τουριστικού κεφαλαίου και των κάθε λογής καταπατητών, που δημιουργούν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια στην υγεία και την ποιότητα ζωής του λαού.

 • φορέας αυτός θα περιλαμβάνει ως άμεσα εμπλεκόμενες δυνάμεις, τη Δασική Υπηρεσία στο τμήμα ανάπτυξης και προστασίας του δασικού οικοσυστήματος και το Πυροσβεστικό Σώμα στο τμήμα καταστολής των πυρκαγιών δασών.

Ως συνεργαζόμενες δυνάμεις θα συνδράμουν, οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας που υπάγονται στην Τοπική Διοίκηση, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), καθώς και αντίστοιχοι συναφείς επιστημονικοί φορείς.

Στον τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, η Δασική Υπηρεσία και όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, θα υλοποιήσουν τα απαιτούμενα έργα υποδομής συστημάτων πρόληψης πυρκαγιών στα δάση, με τον καθαρισμό και τη φύλαξη των δασικών οικοσυστημάτων, τη δημιουργία και συντήρηση ικανοποιητικού δασικού οδικού δικτύου, την κατασκευή σε καίρια σημεία υδατοδεξαμενών και υδροστομίων ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πυροφυλακίων και παρατηρητηρίων.

Όπως και την περιφρούρηση και φωτογράφηση των καμένων δασικών εκτάσεων και την ολοκληρωτική αποκατάστασή τους με ανθεκτικές στην πυρκαγιά αναδασώσεις και δασοτεχνικά και φυτοτεχνικά έργα στην υδρολογική λεκάνη, που θα αποτρέπουν τη διάβρωση των εδαφών και τα προβλήματα από τους χείμαρρους και άλλα φυσικά φαινόμενα.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 • Κάλυψη της απαιτούμενης οργανικής δύναμης της Δασικής Υπηρεσίας και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, με παράλληλη διακλαδική στελέχωση επιστημονικού προσωπικού.

 • Επαρκής χρηματοδότηση και έγκαιρη μεταφορά των κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, για την οικονομική κάλυψη των δράσεων.

 • Διαρκής συνεργασία και συντονισμός των εμπλεκόμενων και συνεργαζόμενων υπηρεσιών, με καθορισμό αρμοδιοτήτων τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και καταστολής των πυρκαγιών.

 • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης για όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, με συνεχή σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις σε θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και τις τεχνικές κατάσβεσής τους, συμπεριλαμβάνοντας νέα δεδομένα και τεχνικές ανάλυσης και παρακολούθησης.

 • Δημιουργία σε επιτελικό και περιφερειακό επίπεδο ερευνητικών κέντρων, με αντικείμενο την λεπτομερή εξέταση και τεκμηρίωση των συμβάντων, για την εξαγωγή συμπερασμάτων βελτίωσης της επιχειρησιακής δράσης και των κανόνων ασφάλειας.

 • Αναπροσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τους Εθελοντές Πυροσβέστες με διάθεση κονδυλίων και ανάπτυξη του θεσμού σε σωστή βάση, που θα συνάδει με την ανιδιοτελή προσφορά της εθελοντικής εργασίας στα πλαίσια ενός παλλαϊκού σχεδιασμού, ως έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης προς όφελος του λαού.

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 • υπάρχον αντιδραστικός Κανονισμός (Π. . 210/1992), αποτελεί μια «σύγχρονη» αναδιατύπωση του προηγούμενου (Β. . 9-12-1948/21-1-1949), εναρμονισμένος στο πνεύμα των προηγούμενων δεκαετιών, με αποτέλεσμα να μην αντικατοπτρίζει τη σημερινή αντικειμενική πραγματικότητα και να δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και στην ομαλή διεξαγωγή της υπηρεσίας, αλλά και στις εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων.

Απαιτείται άμεσα η σύνταξη νέου, σύγχρονου, δημοκρατικού Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας, με βασικό άξονα την αποστρατικοποίησή της στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής της αποστολής, καθώς και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και την ομαλή διεκπεραίωση του επιχειρησιακού έργου, χωρίς το ένα να υφίσταται σε βάρος του άλλου.

Βασικές παράμετροι:

 • Κατάργηση των αντιδημοκρατικών και αντιδραστικών διατάξεων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της μετατροπής του Π.Σ. σε πολιτική, διοικητική υπηρεσία του κράτους.

 • Κατάργηση των αναχρονιστικών διατάξεων που διαπνέουν στο σύνολο του το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ισχύοντος Κανονισμού και εγκλωβίζουν την πρωτοβουλία και την δημιουργικότητα των υπαλλήλων, σε μία αποστεωμένη λογική σχεδιασμού και οργάνωσης.

 • Κωδικοποίηση και ανάλυση της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου ο Κανονισμός να συνάδει απόλυτα με τις διατάξεις αυτής και να μη δημιουργεί συγχύσεις και παρερμηνείες σε ότι αφορά την εφαρμογή του.

Οι διατάξεις του Κανονισμού θα αναφέρονται αποκλειστικά, στη διάρθρωση και λειτουργία της υπηρεσίας στον Επιχειρησιακό και Διοικητικό Τομέα, στις αρμοδιότητες των οργάνων της συμπεριλαμβανομένων και των πειθαρχικών, καθώς και στα καθήκοντα των υπαλλήλων, που θα συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες ανάγκες που απαιτεί η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.

Αρμοδιότητες όπως η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας, της οικονομικής και λογιστικής υπηρεσίας, της διαχείρισης υλικού, καθώς και όλες οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Διοικητικού Τομέα, θα πρέπει να διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της γενικότερης ισχύουσας νομοθεσίας.

Επίσης για θέματα χορήγησης ηθικών και υλικών αμοιβών, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου κρίσεων και προαγωγών, που θα εξασφαλίζει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ομαλή εξέλιξη ιεραρχίας σε όλες τις βαθμίδες, εναρμονισμένο στα πλαίσια της πρότασης μας για την αναδιοργάνωση του Π.Σ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Ακώλυτη βαθμολογική εξέλιξη για όλους τους υπαλλήλους με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και αποσύνδεση του βαθμού από τα καθήκοντα. Ο βαθμός θα αποτελεί προϋπόθεση μόνο για να μπορεί ο κάθε υπάλληλος να διεκδικήσει θέση Ευθύνης – Διοίκησης με τριετή θητεία και αντίστοιχη αμοιβή, πέραν των πάγιων βασικών καθηκόντων σε εργασίες πυρόσβεσης – διάσωσης – ανακριτικών καθηκόντων για το μάχιμο προσωπικό και των καθηκόντων Διοικητικού Τομέα για το υπόλοιπο προσωπικό.

 • Για τους υπαλλήλους της μάχιμης υπηρεσίας, κατάργηση των βαθμών στρατιωτικού τύπου και αντικατάστασή τους με βαθμούς αντίστοιχους των πολιτικών υπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης και στα πλαίσια που απαιτούν οι ιδιαιτερότητες του πυροσβεστικού επαγγέλματος.

 • Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και το βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό που θα διατίθενται αποκλειστικά για τις συγκεκριμένες εργασίες, οι βαθμοί τους θα είναι αντίστοιχοι με των πολιτικών υπαλλήλων, με διακριτικό χαρακτηρισμό ανάλογα με την ειδικότητα.

 • κρίση και η αξιολόγηση κάθε υποψηφίου για την κατάληψη της θέσης Ευθύνης – Διοίκησης, δεν θα είναι προϊόν αμφιλεγόμενων αντιλήψεων και αποφάσεων κάποιων επιτροπών με

υποκειμενικά κριτήρια.

Τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής θα συνεκτιμούν μια σειρά από αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για την επαγγελματική επάρκεια και εξειδίκευση των υπαλλήλων όπως, συναφείς σπουδές, έτη υπηρεσίας, ειδικές δραστηριότητες, γνώσεις και ικανότητες που θα αποδεικνύονται από την επιτυχημένη παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων μέσα από τακτικές εξεταστικές διαδικασίες που θα διεξάγονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας των υπαλλήλων, ενισχύοντας τη σύνδεση του βαθμολογίου άμεσα και με την αναβαθμισμένη εκπαιδευτική διαδικασία που προτείνουμε.

(Έχει καταρτιστεί πλήρης – αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση και έχει υποβληθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

 • Κανονισμός Μεταθέσεων θα ρυθμίζει τις μεταθέσεις – αποσπάσεις – μετακινήσεις όλων των υπαλλήλων του Π.Σ. με βασικό γνώμονα το σεβασμό και την εξυπηρέτηση των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών, σε συνδυασμό με την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών, με παράλληλη θέσπιση δικλείδων εφαρμογής του.

Μέσα από την εδραίωση της αξιοκρατίας θα σταματήσει οριστικά η απόπειρα εκμαυλισμού συνειδήσεων μέσω των ρουσφετολογικών πρακτικών, με τις μακρόχρονες αποσπάσεις, τις παράνομες μεταθέσεις και τις επιλεκτικές μετακινήσεις ημετέρων.

Τα αναβαθμισμένα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων θα ελέγχονται ως προς την νομιμότητα των αποφάσεων τους, με αντίστοιχες κυρώσεις για οποιαδήποτε μορφή καταστρατήγησης του Κανονισμού.

Επίσης πριν τη σύνταξη του νέου Κανονισμού, προέχει η άμεση αποκατάσταση όλων των θιγόμενων από τις μέχρι τώρα άδικες, αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, με επανεξέταση όλων των σχετικών ενστάσεων.

(Έχει καταρτιστεί πλήρης – αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση και έχει υποβληθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς)

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Ζητάμε άμεση ένταξη του επαγγέλματος στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά για το προσωπικό του Επιχειρησιακού Τομέα και ανάλογη ένταξη σε επαγγέλματα Βαρέα και Ανθυγιεινά για ειδικότητες των υπαλλήλων του Βοηθητικού και Τεχνικού προσωπικού του Διοικητικού Τομέα.

Για όλους αυτούς:

 • Συνταξιοδότηση με 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, με πλήρεις αποδοχές και επιβάρυνση της εργοδοσίας με το ανάλογο επασφάλιστρο.

 • Ανώτατα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις υπαγόμενες κατηγορίες του προσωπικού τα 55 έτη για τους άνδρες και τα 50 για τις γυναίκες.

 • Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης των ανδρών το 26ο (3 έτη η Σχολή 1 έτος η στρατιωτική θητεία και 25 έτη πραγματική υπηρεσία). Ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης για τις γυναίκες το 22ο.

 • Χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, για την ενίσχυση της φροντίδας της υγείας των εργαζομένων.

 • Μειωμένο ωράριο (5νθήμερο – 6ωρο – 30ωρο εβδομαδιαίως) και αυξημένη άδεια απουσίας (45 εργάσιμες ημέρες το χρόνο), για μεγαλύτερη αποχή από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

  • Ανώτατα όρια υπερωριακής εργασίας ανά ημερολογιακή ημέρα, όταν η υπερεργασία κρίνεται άκρως απαραίτητη λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μας, το ήμισυ του προβλεπόμενου τακτικού χρόνου εργασίας (3ώρες). Συνολικός χρόνος της ανώτατης μηνιαίας υπερωριακής εργασίας, οι 60 ώρες.

  • Αυξημένα και εξειδικευμένα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και μεγαλύτερη ένταση των ελέγχων προς αποτροπή της περεταίρω επιβάρυνσης και φθοράς της υγείας τους.

 • ορισμός του επαγγέλματος ως Β.Α.Ε. θα καθοριστεί με επιστημονική μελέτη από κρατικούς Γιατρούς Εργασίας και Τεχνικούς Ασφάλειας και γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των κινδύνων της εργασίας μας (χημικοί, φυσικοί, μηχανικοί, βιολογικοί, εργονομικοί, ψυχοκοινωνικοί κ.λ.π.), καθώς και συλλογικά αποτελέσματα από τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων.

Επίσης θα προβλέπει αναδρομικά και αναλογική εφαρμογή σε ότι αφορά τα μειωμένα όρια ηλικίας και για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί από εντασσόμενες σε μη εντασσόμενες στον κλάδο των Β.Α.Ε. υπηρεσίες και αντίστροφα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με ανθρώπινο ωράριο εργασίας προσαρμοσμένο στις συνθήκες του επαγγέλματος, που επιβάλλουν την εξασφάλιση της απαραίτητης επάρκειας ελεύθερου χρόνου κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των υπηρεσιών που εκτελούνται, ώστε να μην δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία από τις συνεχόμενες μεταβολές. Συγκεκριμένα:

 • Πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 30 ωρών με 6ωρη ημερήσια εργασία, για το προσωπικό που εντάσσεται σε κατηγορίες του κλάδου των Βαρέων – Επικίνδυνων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων.

Για τους υπαλλήλους της μάχιμης υπηρεσίας, η ημερήσια εργασία θα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξάσκηση, σε μόνιμη βάση.

 • Για τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Διοικητικού Τομέα, καθώς και του Βοηθητικού και Τεχνικού προσωπικού, πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 35 ωρών, με 7ωρη ημερήσια εργασία.

 • Κατάργηση όλων των σχετικών διαταγών περί επιφυλακών, που εφαρμόζονται για να καλυφθούν τα οργανικά κενά και οι πάγιες ανάγκες της υπηρεσίας και προστασία του ωραρίου με διοικητικές ενέργειες κατά όσων το παραβιάζουν, με ευθύνη των συνδικαλιστικών οργάνων.

 • Πλήρη και επαρκή αποζημίωση για κάθε ώρα υπερωρίας πέραν του κανονικού ωραρίου και ανάλογες προσαυξήσεις για νυχτερινή εργασία και για εργασία κατά τη διάρκεια Κυριακών και Αργιών.

 • Στις απομακρυσμένες από τα αστικά κέντρα υπηρεσίες που στελεχώνονται από συναδέλφους μετακινούμενους και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μετεγκατάστασης των ιδίων, καθώς και των οικογενειών τους, η μετακίνηση από και προς την εργασία να πραγματοποιείτε με έξοδα της υπηρεσίας.

Μέχρι να κατακτηθεί και να υλοποιηθεί το δίκαιο αίτημά μας, ζητάμε την άμεση κατάργηση των

 • . 55/2010 και 25/2013, που προβλέπουν την καθιέρωση της 12ωρης και 16ωρης ημερήσιας εργασίας για το μάχιμο προσωπικό και την επαναφορά του προηγούμενου ισχύοντος θεσμικού πλαισίου (άρθρο 23 παράγραφος 3 του Π. . 210/1992 – Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), δίνοντας τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να επιλέξουν με ποιο ωράριο επιθυμούν να εργαστούν.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με έκδοση και άμεση εφαρμογή όλων των σχετικών Διαταγμάτων, εναρμονισμένων στην υπάρχουσα νομοθεσία και προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος, που θα κατοχυρώνουν:

 • Επαρκή μέριμνα σε όλες τις Υπηρεσίες για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, σε μόνιμη και καθημερινή βάση.

 • Μεταστέγαση υπηρεσιών από ακατάλληλα κτήρια και δημιουργία κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων εργασίας που θα αποβλέπουν στη διαμόρφωση ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος, σε όσες υπηρεσίες της χώρας οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν τη λειτουργικότητα και δεν εξασφαλίζουν την υγιεινή διαβίωση υπαλλήλων.

 • Παροχή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας σε όλο το προσωπικό.

 • Εγκατάσταση συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, σε όλα τα πυροσβεστικά κράνη αστικών και δασικών συμβάντων.

 • Διάθεση σύγχρονων εργαλείων και υλικών πυρόσβεσης, καθώς και συσκευών γρήγορης ανίχνευσης επικίνδυνων τοξικών ουσιών, στον εργονομικό σχεδιασμό των Πυροσβεστικών Σταθμών και οχημάτων.

 • Ετήσιο τεχνικό έλεγχο από τα κρατικά Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των οχημάτων της υπηρεσίας.

 • Σύσταση θέσεων υγειονομικού προσωπικού πυροσβεστικών υπηρεσιών και δημιουργία αρμόδιων Διευθύνσεων για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, σε νομαρχιακό επίπεδο.

 • Δημιουργία Κρατικού Σώματος Ιατρών Εργασίας – Νοσηλευτών και Τεχνικών Ασφαλείας, που θα συνδράμει και στα επιχειρησιακά συμβάντα.

 • Τακτικό ιατρικό έλεγχο όλων των εργαζομένων, που εκτίθενται σε βλαπτικούς παράγοντες.

 • Επίσημη καταγραφή και ανάλυση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών των πυροσβεστών.

 • Λήψη συλλογικών μέτρων προστασίας των εργαζομένων, με κατάρτιση προγράμματος προληπτικής δράσης, για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

 • Δημιουργία Τμήματος Ασφάλειας Συμβάντων προσωπικού του Επιχειρησιακού Τομέα σε όλες τις Διευθύνσεις Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας κατά περιοχή, με αποκλειστική απασχόληση των υπευθύνων Ασφάλειας Συμβάντων στη θέση αυτή και απαραίτητη συμμετοχή σε όλα τα συμβάντα της υπηρεσίας, που χαρακτηρίζονται σοβαρά από άποψη επικινδυνότητας.

 • Ενημέρωση από τον εργοδότη προς τους εργαζόμενους για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες και τις οριακές τιμές έκθεσης σε αυτούς, με παράλληλη επιμόρφωση για τη βελτίωση των γνώσεων, σχετικά με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

 • Ανώτατο χρόνο ημερήσιας εργασίας όταν απαιτείται κατά τη διάρκεια των συμβάντων, 9 ώρες και ανάπαυση με πλήρη διατροφή, σε καταλύματα που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ηρεμία, την ξεκούραση και την ατομική καθαριότητα των υπαλλήλων, ως βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να επανέλθουν στα καθήκοντά τους. Ανώτατο χρονικό όριο απομάκρυνσης υπαλλήλου από την έδρα του, προς ενίσχυση άλλων υπηρεσιών, οι 48 ώρες.

 • Για το προσωπικό του Διοικητικού Τομέα που δεν εμπλέκεται σε επιχειρησιακές ενέργειες, ο ανώτατος χρόνος ημερήσιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7ώρες.

 • Έλεγχο της εφαρμογής των Διατάξεων περί Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και επιβολή των ποινικών κυρώσεων στην εργοδοσία σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Διοίκησης (Επιθεώρηση Εργασίας και αντίστοιχες).

 • Σύσταση των προβλεπόμενων επιτροπών των εργαζομένων, για τον έλεγχο της υλοποίησης των διατάξεων.

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άμεση αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών στα προ του 2009 επίπεδα και προοπτικά, σύσταση νέου μισθολογίου που θα καλύπτει όλες τις παραμέτρους του επαγγέλματος: Έτη Υπηρεσίας – Σπουδές – Θέση Ευθύνης – Υπερεργασία (Υπερωρίες, Νυχτερινά, Αργίες, Κυριακές) – Οικογενειακή Κατάσταση – Βαρύτητα – Επικινδυνότητα – Ανθυγιεινότητα.

Βασικές προϋποθέσεις:

 • Διαμόρφωση ενιαίας μισθολογικής κλίμακας και κριτηρίων στη βάση των σύγχρονων αναγκών και της αξιοπρεπούς διαβίωσης, συνυπολογιζόμενου και του επιπέδου σπουδών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η καλύτερη και πληρέστερη εξειδίκευση.

 • Αποδέσμευση του μισθού από το βαθμό και ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη σε όλες τις κατηγορίες και τα μισθολογικά κλιμάκια, με βάση τα χρόνια υπηρεσίας.

Για τα μέχρι τώρα χρεωστούμενα ρεπό, με τη σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων να καταβληθεί εφάπαξ αποζημίωση, ως λύση του αδιεξόδου που έχει δημιουργήσει το υπάρχον αντεργατικό καθεστώς προσμέτρησης της υπερεργασίας.

Άμεση πληρωμή όλων των δεδουλευμένων νυχτερινών, με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2003.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 • Κατάργηση όλων των αντι ασφαλιστικών νόμων από το 1990 και μετά.

 • Άμεση κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την περίθαλψη.

 • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τον εργαζόμενο για τη σύνταξη στην προοπτική της κατάργησής τους, με αντίστοιχη αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.

 • Σύνταξη για όλους με 30 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας και ανώτατα ηλικιακά όρια εργασίας τα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 για τις γυναίκες. Για τους εργαζόμενους στα Βαρέα – Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα σύνταξη με 25 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας και ανώτατα ηλικιακά όρια εργασίας τα 55 χρόνια για τους άνδρες και τα 50 για τις γυναίκες.

 • Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα για όλους και σύνταξη στο 80% των αποδοχών αφυπηρέτησης, αποδιδόμενη αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 • Άμεση αναγνώριση του αντίστοιχου χρόνου προϋπηρεσίας των προσληφθέντων πυροσβεστών το 1994 αντί το 1989 και προσμέτρηση του στην οικονομική – βαθμολογική τους εξέλιξη και συνταξιοδοτική τους κατάσταση, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση των εργαζομένων.

Μέχρι να κατακτηθεί και να υλοποιηθεί η πρότασή μας :

 • Επαναφορά των επικουρικών ταμείων μας στην αρχική τους κατάσταση και παράλληλες αλλαγές σε κεντρικό, οργανωτικό και διαχειριστικό επίπεδο.

 • Κατάργηση όλων των περικοπών των συντάξεων και των εφάπαξ μερισμάτων των εργαζομένων και πλήρη απόδοσή τους στους δικαιούχους.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 • Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων από το 1950 μέχρι σήμερα.

 • Απαγόρευση των επενδύσεων των χρημάτων των εργαζομένων στον τζόγο του χρηματιστηρίου και των άλλων ληστρικών χρηματοοικονομικών ομίλων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 • Άμεση καταβολή των οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης, σε όσους τα δικαιούνται και δεν τους έχουν χορηγηθεί.

 • Άμεση καταβολή της εφάπαξ ενίσχυσης της εισοδηματικής πολιτικής του 2009, σε όσους υπαλλήλους δεν χορηγήθηκε εξαιτίας της ανισότιμης και άδικης εφαρμογής σε βάρος των πυροσβεστών, που προήλθε από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

 • Άμεση επαναχορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, που έχει περικοπεί από τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους, με την ειδικότητα του Πλοηγού.

 • Χορήγηση των γονικών αδειών και διευκολύνσεων στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ. με πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και παιδικές κατασκηνώσεις των παιδιών των υπαλλήλων του Π.Σ. όπως και όλων των εργαζομένων, υπό την αιγίδα του κράτους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΑΙ:

 • Θεσμοθέτηση Ελεύθερων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλα τα επίπεδα, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.

 • Αφορολόγητο όριο 20.000€ κατ’ άτομο, 40.000€ για το ανδρόγυνο, με προσαύξηση 5.000€ για κάθε ανήλικο παιδί.

 • Πάγωμα των ανατιμήσεων στα είδη πρώτης ανάγκης και πάταξη της κερδοσκοπίας.

 • Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους.

 • Δωρεάν αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Παιδείας – Υγείας – Πρόνοιας για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Απαιτούμε ως βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του συνολικού πλαισίου των αιτημάτων μας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη επαρκής χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, τη φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου με συντελεστή 45%, με παράλληλη κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών του.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο