Καλως ήρθατε στο νέο μας site! Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιείται παράλληλα το παλιό site.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε τον Τίτλο της.

Νέος Κανονισμός Μεταθέσεων – Νόμος 4662/2020

Share

Νόμος 4662/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 27)

«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Άρθρο 148

Μεταθέσεις

Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διενεργούνται στις εξής περιπτώσεις:

α. Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

β. Λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε Υπηρεσία.

γ. Λόγω καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου.

δ. Λόγω συνυπηρέτησης ή κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης.

ε. Λόγω προαγωγής του υπαλλήλου.

στ. Λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 149

Τοποθετήσεις – μεταθέσεις για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Οι υπάλληλοι τοποθετούνται και μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις του βαθμού τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, μπορούν να υπηρετήσουν σε οργανικές θέσεις ανώτερες του βαθμού τους ή κατώτερες με αίτησή τους, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον. Στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια ως Προϊστάμενοι αυτών υπηρετούν βαθμοφόροι μέχρι και τον βαθμό του Επιπυραγού.

Άρθρο 150

Νομός Συμφερόντων – Υπηρεσία Προτίμησης

1. Οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης «νομού συμφερόντων» και «Υπηρεσίας προτίμησης» εντός αυτού.

α. Ως «νομός συμφερόντων» ορίζεται εκείνος με τον οποίο ο πυροσβεστικός υπάλληλος συνδέεται με δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.

β. Ως «Υπηρεσία προτίμησης» ορίζεται η υπηρεσία ή το κλιμάκιο που βρίσκεται εντός του επιλεγόμενου νομού συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι εκεί προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού του, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή.

2. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων δηλώνουν νομό συμφερόντων, στον οποίο λειτουργεί υπηρεσία, αντίστοιχη των καθηκόντων τους.

3. Αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Έναρξη λειτουργίας, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας ή υποβιβασμός υπηρεσίας ή κλιμακίου.

β. Γάμος υπαλλήλου ή λύση αυτού.

γ. Σύναψη συμφώνου συμβίωσης ή λύση αυτού.

δ. Θάνατος συζύγου ή τέκνου.

ε. Απόκτηση κατοικίας από τον υπάλληλο, σύζυγο ή συμβίο σε διαφορετική πόλη.

στ. Μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την προηγούμενη αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης, ανεξάρτητα από τις ως άνω προϋποθέσεις.

ζ. Προαγωγή σε ανώτερο βαθμό και έλλειψη θέσης του βαθμού προαγωγής στην υπηρεσία προτίμησης.

4. Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους από εκείνο κατά το οποίο συνέτρεξαν οι σχετικές προϋποθέσεις.

5. Αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης γίνεται κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής. Οι αιτήσεις για αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται έως την 30ή Νοεμβρίου εκάστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες δηλώνουν νομό συμφερόντων και υπηρεσία προτίμησης τρεις (3) μήνες πριν την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.

Άρθρο 151

Κατανομή υπηρετούσας δύναμης

1. Η συνολική υπηρετούσα δύναμη κατανέμεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος τον Δεκέμβριο εκάστου έτους στις Υπηρεσίες αυτού με κριτήριο τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές της ανάγκες. Με βάση την κατανομή και την υπηρετούσα δύναμη προκύπτουν τα κενά ή οι υπεράριθμοι ανά υπηρεσία, βάσει των οποίων διενεργούνται οι τακτικές μεταθέσεις.

2. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ υπηρετούσας δύναμης και κατανομής, προσδιορίζεται ως «κενό» όταν έχει αρνητικό πρόσημο, ενώ ως «υπεράριθμος» όταν έχει θετικό πρόσημο.

3. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων κατανέμονται και υπηρετούν μόνο σε πόλεις όπου λειτουργούν αντίστοιχες της ειδικότητάς τους υπηρεσίες.

Άρθρο 152

Μεταθέσεις λόγω συμπλήρωσης ορισμένου χρόνου σε υπηρεσία

1. Υπάλληλοι έως και τον βαθμό του Πυρονόμου και Αξιωματικοί έως και τον βαθμό του Επιπυραγού, οι οποίοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη παραμονής στον νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη σε διαφορετικό νομό, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους μετατίθενται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν αιτήσεις άλλων ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν δηλώσει αυτόν ως νομό συμφερόντων τους. Κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής, εάν υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τα ανωτέρω έτη παραμονής σε κάποιον νομό από τους επιθυμούντες να μετατεθούν σε αυτόν, τότε μετατίθενται εκείνοι οι οποίοι έχουν τα λιγότερα μόρια, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 158 του παρόντος, προηγουμένων όσων δεν τον έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων. Μεταξύ υπαλλήλων με ίσο αριθμό μορίων, λαμβανομένης υπόψη της αρχαιότητας, μετατίθενται οι νεότεροι.

2. Δεν διακόπτεται ο ως άνω χρόνος παραμονής, σε περίπτωση:

α) Μετάθεσης, με αίτηση υπαλλήλου, από και προς τον νομό συμφερόντων του που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα.

β) Μετάθεσης για οπουδήποτε, εφόσον διήρκησε λιγότερο από ένα (1) έτος.

γ) Αμοιβαίας μετάθεσης, μετάθεσης για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας και μετάθεσης για συνυπηρέτηση, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του παρόντος.

δ) Απόσπασης.

ε) Αργίας ή διαθεσιμότητας.

στ) Φοίτησης στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης της Χώρας ή αλλοδαπής.

ζ) Απουσίας λόγω αναρρωτικών αδειών, εξαιρούμενων αυτών που προκύπτουν ένεκα της υπηρεσίας και λόγω ελευθερίας ιατρού, αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός.

3. Εφόσον υπάρχουν σε υπηρεσίες κενές θέσεις, αυτές καταλαμβάνονται από υπαλλήλους κατά προτεραιότητα με την αναγραφόμενη σειρά, ως ακολούθως:

α) Από όσους έχουν δηλώσει αυτές ως υπηρεσία προτίμησης.

β) Από όσους έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων αυτόν όπου εδρεύει η εν λόγω υπηρεσία.

γ) Από υπεράριθμους που έχουν υποβάλει σχετική δήλωση επιθυμίας.

δ) Από υπεράριθμους άνευ δήλωσης επιθυμίας.

Άρθρο 153

Μεταθέσεις για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου

Υπάλληλοι που τιμωρούνται για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα με ανώτερη πειθαρχική ποινή ή διώκονται για τα ποινικά αδικήματα του εμπρησμού με πρόθεση, της υπεξαίρεσης, απιστίας και απάτης σε βάρος

του Δημοσίου, δωροδοκίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, εξύβρισης, συκοφαντικής δυσφήμισης, βιασμού, προσβολής κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας, προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, να μετατίθενται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρο 154

Αμοιβαίες μεταθέσεις

1. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις ενεργούνται μεταξύ υπαλλήλων κατόπιν αιτήσεώς τους, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον χρόνο παραμονής στην Υπηρεσία τους. Δεν επιτρέπεται αμοιβαία μετάθεση με υπάλληλο που έχει συμπληρώσει τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας και με υπάλληλο που εμπίπτει στα άρθρα 153, 156 και 162 του παρόντος. Οι μεταθέσεις αυτές ενεργούνται εντός τριμήνου από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης από το αρμόδιο Συμβούλιο. Υποβολή νέας αίτησης για αμοιβαία μετάθεση δεν επιτρέπεται αν δεν παρέλθει πλήρες έτος από την προηγούμενη.

2. Αμοιβαίες μεταθέσεις επιτρέπονται μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων που έχουν συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στο Πυροσβεστικό Σώμα και βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

3. Στην περίπτωση της αμοιβαίας μετάθεσης, ο νομός συμφερόντων παραμένει ίδιος μόνο στην περίπτωση υπαλλήλων που υπηρετούσαν και οι δύο εκτός νομού συμφερόντων.

Άρθρο 155

Μεταθέσεις λόγω προαγωγής

Αξιωματικοί από τον βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω δύναται να μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους και Αξιωματικοί μέχρι τον βαθμό του Επιπυραγού στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις.

Άρθρο 156

Μεταθέσεις για συνυπηρέτηση

1. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση υπαλλήλου με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο, ενεργούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και μόνο όταν αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η συνυπηρέτηση από την υπηρεσία του/της συζύγου του. Υπάλληλοι που είναι κατώτεροι κατά βαθμό ή νεότεροι σε περίπτωση ομοιόβαθμων, με σύζυγο που υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας ή στις Ένοπλες Δυνάμεις, έχουν δικαίωμα συνυπηρέτησης στην ημεδαπή. Στις περιπτώσεις που αμφότεροι οι σύζυγοι είναι πυροσβεστικοί υπάλληλοι, ο νεότερος ακολουθεί υποχρεωτικά τον αρχαιότερο. Δικαίωμα συνυπηρέτησης έχουν και οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι με σύζυγο πολιτικό υπάλληλο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή ο πολιτικός υπάλληλος ακολουθεί τον πυροσβεστικό υπάλληλο.

2. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση ενεργούνται με την προϋπόθεση ότι στην υπηρεσία, όπου ο υπάλληλος επιθυμεί να μετατεθεί, προβλέπεται θέση του βαθμού του και της ειδικότητάς του στην περίπτωση υπαλλήλων Ειδικών Καθηκόντων, από την κατανομή της υπηρετούσας δύναμης. Σε διαφορετική περίπτωση μετατίθεται, εφόσον επιθυμεί, στην πλησιέστερη υπηρεσία στην οποία πληρούται η ως άνω προϋπόθεση.

3. Σύζυγος υπαλλήλου που μετατέθηκε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας του και εγκρίνεται αίτημα συνυπηρέτησής του θεωρείται ότι υπηρετεί εκτός νομού συμφερόντων του με όλες τις συνέπειες.

4. Οι μεταθέσεις για συνυπηρέτηση ενεργούνται εντός διμήνου από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 157

Τοποθετήσεις των εξερχόμενων

από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

1. Οι Πυροσβέστες μετά την αποφοίτησή τους από την οικεία Σχολή τοποθετούνται για τρία (3) χρόνια σε υπηρεσίες και σταθμούς της Αττικής εξαιρουμένων των Κεντρικών Υπηρεσιών. Με τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού δύνανται να υπηρετούν και σε υπηρεσίες και σταθμούς της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης, καθώς και σε υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας. Μετά την παρέλευση πενταετίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος.

2. Οι Αρχιπυροσβέστες, οι οποίοι αποφοιτούν από την οικεία Σχολή, τοποθετούνται σε κενές θέσεις των υπηρεσιών του νομού από τον οποίο προήλθαν. Οι υπεράριθμοι, εφόσον υπάρχουν, τοποθετούνται σε κενές

οργανικές θέσεις άλλων υπηρεσιών με βάση τον συνολικό αριθμό των μορίων τους.

3. Οι εξερχόμενοι από τη Σχολή Αξιωματικών τοποθετούνται για δύο (2) έτη σε υπηρεσίες και σταθμούς της Αττικής. Ακολούθως, μετατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: Με απόφαση του Αρχηγού, που εκδίδεται εντός δεκαημέρου από την συνεδρίαση του Συμβουλίου για τις τακτικές μεταθέσεις Αξιωματικών, καθορίζεται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων, που δεν καλύφθηκαν από αρχαιότερους Ανθυποπυραγούς, Υποπυραγούς και Πυραγούς. Οι ως άνω υπάλληλοι λαμβάνουν γνώση της απόφασης με μέριμνα της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής και επιλέγουν κατά προτεραιότητα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

α) οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν δηλώσει ως νομό συμφερόντων τους κενό που πρόκειται να καλυφθεί,

β) οι γονείς δύο (2) τέκνων,

γ) οι γονείς ενός (1) τέκνου,

δ) οι έγγαμοι και

ε) οι άγαμοι.

Μεταξύ υπαλλήλων οι οποίοι ανήκουν στην ίδια από τις ως άνω κατηγορίες λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η σειρά αποφοίτησης.

4. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης τοποθετούνται σε υπηρεσίες και κλιμάκια ανά την Επικράτεια με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 158

Κριτήρια μεταθέσεων

1. Για τις μεταθέσεις των υπαλλήλων λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α. Ο χρόνος υπηρεσίας σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

β. Η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου.

γ. Η χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία προτίμησης.

δ. Ο αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου.

ε. Τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου.

2. Τα ανωτέρω κριτήρια βαθμολογούνται ως εξής:

α. Οι υπάλληλοι, εκτός του νομού συμφερόντων τους, λαμβάνουν για κάθε μήνα υπηρεσίας σε υπηρεσίες ή κλιμάκια της Νησιωτικής Χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας, Σαλαμίνας, δύο (2) μόρια, και σε κάθε άλλη περίπτωση ένα (1) μόριο για κάθε μήνα υπηρεσίας. Για κάθε μήνα παραμονής (πέραν του έτους) στην αυτή υπηρεσία (εκτός του νομού συμφερόντων τους), θα λαμβάνουν ένα (1) επιπλέον μόριο για υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και τρία (3) επιπλέον μόρια για αυτές της νησιωτικής, πλην Εύβοιας, Λευκάδας, Σαλαμίνας. Δεν προσμετρώνται στον υπάλληλο μόρια για απουσία από την υπηρεσία πέραν του ενός (1) μηνός αθροιστικά, εκτός του χρόνου διάνυσης κανονικής, βραχείας και αναρρωτικής άδειας, που οφείλεται σε βλάβη υγείας του υπαλλήλου που επήλθε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο χρόνος πέραν των δεκαέξι (16) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας. Χρόνος λιγότερος των δεκαέξι (16) ημερών δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των μορίων.

β. Οι υπάλληλοι λαμβάνουν επίσης δέκα (10) μόρια για την/τον σύζυγο, δέκα (10) μόρια για το πρώτο τέκνο, είκοσι (20) μόρια για το δεύτερο τέκνο και τριάντα (30) μόρια για κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα. Ως μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα τέκνα μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε Σχολές Α.Ε.Ι., που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και τα ανίκανα για εργασία άγαμα τέκνα χωρίς όριο ηλικίας. Οι έχοντες με δικαστική απόφαση την επιμέλεια συγγενούς εξ αίματος πρώτου βαθμού λαμβάνουν είκοσι (20) μόρια.

γ. Ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην οποία μετατέθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η υπηρεσία προτίμησης, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λαμβάνουν μόρια ως εξής:

γα. Από 51 – 100 χλμ., 20 μόρια

γβ. Από 101 – 250 χλμ., 40 μόρια

γγ. Από 251 – 500 χλμ., 60 μόρια

γδ. Από 501 -700 χλμ., 80 μόρια

γε. Από 701 και άνω, 100 μόρια

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως αποστάσεις σε χερσαίο και θαλάσσιο χώρο υπολογίζονται εκείνες που διανύονται από τα χερσαία και θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα που εκτελούν τη συγκοινωνία μεταξύ των πόλεων. Τα μόρια του υπαλλήλου που προκύπτουν από τον συνυπολογισμό θαλάσσιων και χερσαίων αποστάσεων ή μόνο θαλασσίων αποστάσεων τριπλασιάζονται. Δεν θεωρούνται ότι διανύονται με θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα, για τον τριπλασιασμό των μορίων, οι θαλάσσιες αποστάσεις Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας.

δ. Με την εξαίρεση των μεταθέσεων στον νομό συμφερόντων τους, οι υπάλληλοι λαμβάνουν για την πρώτη μετάθεση τριάντα (30) μόρια, για τη δεύτερη πενήντα (50) μόρια και για κάθε επιπλέον μετάθεση εβδομήντα πέντε (75) μόρια.

ε. Για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας, οι υπάλληλοι λαμβάνουν πέντε (5) μόρια.

3. Οι υπάλληλοι δεν λαμβάνουν μόρια των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση:

α. Μετάθεσης από και προς τον νομό συμφερόντων τους, που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα.

β. Μετάθεσης για οπουδήποτε, εφόσον διήρκησε λιγότερο από ένα (1) έτος.

γ. Μετάθεσης για λόγους καταφανούς υπαιτιότητας.

δ. Μετάθεσης για συνυπηρέτηση, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 156 του παρόντος.

ε. Αμοιβαίας μετάθεσης.

στ. Μετάθεσης για φοίτηση σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και σε Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης της χώρας ή αλλοδαπής.

4. Οι εξερχόμενοι από τις σχολές Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών και Αξιωματικών λαμβάνουν μόνο τα μόρια:

α. Των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται στον νομό συμφερόντων τους.

β. Των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όταν τοποθετούνται σε νομό εκτός εκείνου των συμφερόντων τους.

Άρθρο 159

Διαδικασία μεταθέσεων

1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι μεταθέσεις αποφασίζονται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό και κοινοποιούνται με

απόφασή του.

2. Ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων για μεν τους Αξιωματικούς λειτουργεί το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και για τους Πυρονόμους, Υπαξιωματικούς και Πυροσβέστες το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων Υπαξιωματικών. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω Συμβούλια συμμετέχουν και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των πυροσβεστικών υπαλλήλων, οι οποίοι για το πρώτο Συμβούλιο είναι Αξιωματικοί και για το δεύτερο Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί και Πυροσβέστες.

Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.

3. Τον μήνα Φεβρουάριο εκάστου έτους από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος συντάσσονται οι εξής πίνακες:

α. Πίνακας που εμφανίζει τον αριθμό των κενών θέσεων ανά νομό και των υπεράριθμων της παραγράφου 2 του άρθρου 151 του παρόντος που θα υπάρξουν κατά τον χρόνο των τακτικών μεταθέσεων.

β. Πίνακας των υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού κατά βαθμό και ειδικότητα με το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε υπάλληλος, μέχρι τον βαθμό του Αντιπυράρχου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Οι πίνακες αυτοί κοινοποιούνται σε όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου. Ενστάσεις κατά του Πίνακα Μορίων μπορούν να υποβληθούν, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή τους. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τα οικεία Συμβούλια Μεταθέσεων και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται σε όλες τις υπηρεσίες του Σώματος ως τις 31 Μαρτίου.

4. Αιτήσεις μεταθέσεων έχουν δικαίωμα να υποβάλουν, πλην των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 157 του παρόντος:

α) όσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον ένα (1) έτος σε υπηρεσία της νησιωτικής χώρας, πλην Εύβοιας και Λευκάδας,

β) όσοι υπηρετούν εκτός του νομού συμφερόντων τους και συμπληρώνουν τουλάχιστον δύο (2) έτη σε υπηρεσία της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενης της Εύβοιας και της Λευκάδας,

γ) όσοι συμπληρώνουν έξι (6) συνεχή έτη υπηρεσίας στον νομό συμφερόντων τους ή δύο (2) συνεχή έτη υπηρεσίας εκτός νομού συμφερόντων τους. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο υπάλληλος δεν καθίσταται υπεράριθμος και επιθυμεί να παραμείνει στην υπηρεσία του, αυτό θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στην αίτηση.

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, απόσπασης με αίτησή του, φοίτησης στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης της χώρας ή αλλοδαπής και η απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών, εξαιρούμενων αυτών που προκύπτουν ένεκα της υπηρεσίας και λόγω ελευθερίας ιατρού, αθροιστικά πέραν του ενός (1) μηνός.

5. Μετά την κοινοποίηση των πινάκων της προηγούμενης παραγράφου, οι υπάλληλοι που δικαιούνται, υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων, το αργότερο μέχρι τις 10 Απριλίου, οι οποίες με ευθύνη των διοικήσεων, αποστέλλονται αμελλητί στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ.. Αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μετά την ανωτέρω ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές.

6. Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων φροντίζει για την προώθηση των αιτήσεων της προηγούμενης παραγράφου ενώπιον του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων. Το Συμβούλιο συνέρχεται μετά από απόφαση του Αρχηγού και πρόσκληση του Προέδρου το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου κάθε έτους και αποφασίζει για τις τακτικές μεταθέσεις συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Αναβολή αυτών επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες και εκτελούνται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του αυτού έτους.

Η σειρά στη διαδικασία των μεταθέσεων είναι η εξής:

Πρώτα εξετάζονται οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, μετά της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μετά της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 152 του παρόντος, σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν κενά και τα οποία πρόκειται να καλυφθούν.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία το κενό που δημιουργείται από τη μετάθεση Αξιωματικού – Διοικητή Υπηρεσίας δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλον Αξιωματικό της, η ως άνω διαδικασία δύναται να μην εφαρμοστεί. Ο εν λόγω υπάλληλος παραμένει στην υπηρεσία του και η

διαδικασία συνεχίζεται για τους υπολοίπους.

8. Για τις περιπτώσεις των εκτάκτων μεταθέσεων τα Συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του Αρχηγού. Έκτακτες μεταθέσεις γίνονται μόνο στις εξής περιπτώσεις, λόγω:

α. Έναρξης λειτουργίας υπηρεσίας.

β. Προαγωγής, κατάργησης ή υποβιβασμού υπηρεσίας.

γ. Καταφανούς υπαιτιότητας του υπαλλήλου.

δ. Υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση ή συνυπηρέτηση.

ε. Προαγωγής του υπαλλήλου.

στ. Για κάλυψη κενής θέσης Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και

ΔΙ.ΠΥ.Ν. ή ΔΙ.ΠΥ..

ζ. Για προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 162 του παρόντος περιπτώσεις.

9. Για τις μεταθέσεις σε υπηρεσίες που λειτουργούν για πρώτη φορά ή προάγονται με απόφαση του Αρχηγού, καθορίζεται ο αριθμός των κενών θέσεων κατά βαθμό, που ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες πρόκειται να καλυφθούν. Όσοι εκ των δικαιούμενων υπαλλήλων επιθυμούν, υποβάλλουν αίτηση, οπότε συγκαλείται το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για τη στελέχωση της νέας υπηρεσίας. Εάν δεν καλυφθούν οι ως άνω θέσεις μετατίθενται τυχόν υπεράριθμοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

10. Σε περίπτωση κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή υποβιβασμού υπηρεσίας οι υπάλληλοι αποσπώνται ή μετακινούνται σε υπηρεσίες που επιθυμούν, εφόσον εξυπηρετείται το υπηρεσιακό συμφέρον μέχρι τον χρόνο των τακτικών μεταθέσεων, οπότε και εφαρμόζονται γι΄ αυτούς οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

11. Φύλλα πορείας χορηγούνται με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου, στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, χρόνου. Αναστολή χορήγησης φύλλου πορείας δεν επιτρέπεται, εκτός των ευρισκομένων σε μακρά αναρρωτική άδεια. Οι λήπτες των φύλλων πορείας οφείλουν να παρουσιασθούν στην Υπηρεσία όπου μετατίθενται επτά (7) ημέρες μετά τη χορήγηση του φύλλου πορείας.

12. Έκτακτες μεταθέσεις δεν εκτελούνται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου, καθώς και το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ ενός δεκαημέρου προ του Πάσχα και ενός δεκαημέρου μετά το Πάσχα.

Άρθρο 160

Αποσπάσεις

Οι αποσπάσεις κοινοποιούνται από τον Αρχηγό, μετά από απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και επιτρέπονται στις εξής περιπτώσεις:

1. Για υπηρεσιακούς λόγους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες:

α) Χωρίς δήλωση προτίμησης υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης δέκα (10) μόρια για υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και είκοσι (20) μόρια για Υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας πλην Εύβοιας, Λευκάδας, και Σαλαμίνας.

β) Με αίτηση υπαλλήλου, κατόπιν εκδήλωσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ.. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος λαμβάνει για κάθε μήνα απόσπασης είκοσι (20) μόρια για υπηρεσίες της ηπειρωτικής χώρας και τριάντα (30) μόρια για υπηρεσίες της νησιωτικής χώρας, πλην Εύβοιας, Λευκάδας και Σαλαμίνας.

2. Για λόγους σπουδών. Οι αποσπάσεις αυτές δύνανται να ανανεώνονται κατ΄ έτος, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου για προπτυχιακές σπουδές του ιδίου στις Σχολές ή Τμήματα της Α.Ε.Ι. που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226), όπως ισχύει, και στην παράγραφο 1 του άρθρου 101 του παρόντος, υπό τον όρο της μη δυνατότητας μεταφοράς της θέσης φοίτησής του στον νομό αυτό ή για μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το πυροσβεστικό έργο.

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των προβλεπομένων ετών φοίτησης συν δύο (2) έτη. Η διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο (2) ετών.

Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Τα έτη φοίτησης υπολογίζονται από την εγγραφή. Το αίτημα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι στην υπηρεσία όπου ο υπάλληλος επιθυμεί να αποσπαστεί προβλέπεται θέση του βαθμού του και της ειδικότητάς του. Σε διαφορετική περίπτωση αποσπάται, εφόσον επιθυμεί, στην πλησιέστερη υπηρεσία όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει κατά περίπτωση να συνυποβάλλονται με την αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής είναι:

α) Βεβαίωση Σχολής ή Τμήματος στην οποία αναγράφονται τα υποχρεωτικά έτη ή εξάμηνα φοίτησης και η ημερομηνία αρχικής εγγραφής.

β) Βεβαίωση της Σχολής ή Τμήματος με αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, στην οποία να αποτυπώνεται η πρόοδος της φοίτησης και να προκύπτει ότι ο αιτών έλαβε προαγωγικό βαθμό σε ποσοστό τουλάχιστον 60% των μαθημάτων και των δύο (2) εξαμήνων, στα οποία προστίθενται και τα τυχόν μεταφερόμενα από προηγούμενα εξάμηνα.

Με το πέρας των σπουδών ο υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο του πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για ενημέρωση του ατομικού φακέλου.

3. Για λόγους υγείας. Διενεργούνται όταν υπάλληλος ή σύζυγός του ή συμβίος του ή τέκνο του πάσχει από δυσίατο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, νόσημα, όπως αυτό προκύπτει από ιατρική βεβαίωση σχετικής

με αυτό ειδικότητας ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου.

Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης αυτής εξετάζεται στην πρώτη, μετά την υποβολή της, συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση ικανοποίησης του αιτήματος η απόσπαση ή ανανέωση αυτής πραγματοποιείται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης.

Η απόσπαση και τα δικαιολογητικά ανανεώνονται κατ΄ έτος, συντρεχουσών των ίδιων προϋποθέσεων.

Αν εκλείψουν οι λόγοι της απόσπασης ή δεν υποβληθούν επικαιροποιημένα τα σχετικά δικαιολογητικά, οι υπάλληλοι επιστρέφουν στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.

4. α. Με αίτηση του υπαλλήλου για επαρκώς αιτιολογημένους λόγους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται επιχειρησιακά προβλήματα στις υπηρεσίες από τις οποίες πρόκειται να αποσπασθούν και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες συνολικά ανά έτος για τον ίδιο νομό. Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής μηχανογραφημένης εφαρμογής.

β. Το ανωτέρω χρονικό διάστημα παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον μήνες στις περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων, για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου, στο Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και στα Πεζοπόρα και Αερομεταφερόμενα Τμήματα.

Οι αποσπάσεις διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και δεν χορηγούνται τα μόρια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 158 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παραμονής του άρθρου 152 του παρόντος δεν διακόπτεται.

Άρθρο 161

Μετακινήσεις

1. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ υπηρεσιών που βρίσκονται στην «ίδια πόλη» κατά την έννοια του άρθρου 164 του παρόντος δεν θεωρούνται μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο και γίνονται οποτεδήποτε χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:

α) Ο Αρχηγός, για τους Διοικητές Υπηρεσιών, καθώς και για υπαλλήλους από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες.

β) Ο κατά τόπον αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, για υπαλλήλους από και προς Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και για υπαλλήλους μεταξύ περισσοτέρων της μίας ΔΙ.Π.Υ..

γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

3. Οι μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου για λόγους επαρκώς αιτιολογημένους είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.

4. Η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση στις εξής περιπτώσεις:

α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή προτιμώνται υπάλληλοι της αυτής υπηρεσίας και ειδικότητας που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και έχουν, σε σχέση με τους ομοιόβαθμούς τους, τα λιγότερα μόρια. Η χρονική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες εκτός των μετακινήσεων που:

αα. πραγματοποιούνται για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου,

ββ. πραγματοποιούνται για ανάληψη καθηκόντων διοίκησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος,

γγ. η απόσταση μεταξύ της υπηρεσίας προτίμησης και της υπηρεσίας μετακίνησης δεν υπερβαίνει τα τριάντα (30) χιλιόμετρα. Σε περίπτωση που η απόσταση αυτή υπερβαίνει τα πενήντα ένα (51) χιλιόμετρα, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας.

β) Σε περίπτωση τέλεσης σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Οι μετακινήσεις της παραγράφου 4 δεν μπορεί να είναι πλέον της μίας (1) εντός του αυτού ημερολογιακού έτους για κάθε υπάλληλο.

5. Στις Ε.Μ.Α.Κ. μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις.

Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση, κατάδυση και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της Χώρας ή αλλοδαπής.

Άρθρο 162

Έκταση εφαρμογής

1. Εξαιρούνται των μεταθέσεων και αποσπάσεων, χωρίς αίτησή τους, οι υπάλληλοι που υπάγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) οι πολύτεκνοι,

β) οι τρίτεκνοι και ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας,

γ) η μητέρα για τρία (3) έτη από την ημερομηνία γέννησης τέκνου,

δ) οι υπάλληλοι που έχουν σύζυγο, τέκνο ή αποτελούν το μοναδικό τέκνο γονέα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

ε) οι υπάλληλοι που έχουν την επιμέλεια τουλάχιστον ενός (1) τέκνου και τελούν σε χηρεία,

στ) οι διαζευγμένοι που έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια έστω και ενός τέκνου,

ζ) οι ολυμπιονίκες και όσοι προάγονται, λόγω διάκρισης σε άθλημα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και για όσο χρόνο παραμένουν στην ενεργό αγωνιστική δράση,

η) οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου.

Οι ανωτέρω υπηρετούν σε υπηρεσίες του νομού συμφερόντων τους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης υπηρετούν προσωρινά ως υπεράριθμοι, καταλαμβάνοντας την πρώτη κενωθείσα.

Οι ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄, ε΄ και στ΄ εφαρμόζονται μέχρι την ενηλικίωση των τέκνων.

2. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, από τον νομό συμφερόντων τους οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τον βαθμό του Πυρονόμου και κάτω που έχουν συμπληρώσει είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα ή συμπληρώνουν το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος της ηλικίας τους.

3. Δεν μετατίθενται, χωρίς αίτησή τους, για όλο το διάστημα που διαρκεί η θητεία τους:

α) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των πυροσβεστικών υπαλλήλων, εφόσον αυτές ανήκουν σε δευτεροβάθμιες,

β) τα μέλη των Δ.Σ. Δευτεροβάθμιων Οργανώσεων, που ανήκουν σε

τριτοβάθμιες οργανώσεις,

γ) τα μέλη του Δ.Σ. Πρωτοβάθμιων Ενώσεων πανελλαδικής έκτασης με αριθμό εγγεγραμμένων μελών άνω των διακοσίων (200) και των περιφερειακών εκπροσώπων αυτών και

δ) τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων.

Στα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Μεταθέσεων, που δεν υπηρετούν στο νομό που εδρεύουν αυτά, χορηγείται φύλλο μετάβασης δυο (2) ημερών, προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις αυτών.

4. Υπάλληλοι που ανήκουν σε υπηρεσίες για τις οποίες υφίστανται ειδικότερες συμβάσεις μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλων φορέων δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τακτική μετάθεση για δύο (2) τουλάχιστον έτη από το έτος που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες αυτές.

5. Οι Αξιωματικοί που έχουν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 365/1990 (Α΄ 144) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 του π.δ. 203/1995 (Α΄ 109) και του π.δ. 127/2016 (Α΄ 226) δύνανται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να υπηρετούν στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στις έδρες των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων. Ελάχιστος χρόνος παραμονής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες είναι τα πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον το επιθυμούν.

6. Αξιωματικοί που υπηρετούν στο Επιτελείο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τρία (3) τουλάχιστον συνεχή έτη, δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, να εξαιρεθούν των τακτικών μεταθέσεων, κατόπιν έγγραφης εισήγησης του Αρχηγού με επισημειωματική πράξη έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αιτιολογημένης απόφασης του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους μέχρι και τον βαθμό του Αντιπυράρχου.

8. Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι, μετατίθενται και υπηρετούν, εκτός οργανικών θέσεων, στην πλησιέστερη Υπηρεσία ή Κλιμάκιο του Δήμου εκλογής τους για όσο διαρκεί η θητεία τους στις εν λόγω θέσεις.

Άρθρο 163

Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Μετακινήσεις

Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

1. Για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης συγκροτείται κατ΄ έτος, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπηρεσιακό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων ως Πρόεδρο και δύο (2) Κατώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται ισάριθμοι Αξιωματικοί αντίστοιχων βαθμών.

Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την ως άνω απόφαση Αξιωματικός της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.

2. Για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων των άρθρων 153, 154 και 156 του παρόντος και μόνο για τις οριζόμενες σε αυτά περιπτώσεις. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ως άνω παραγράφου, είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό και κοινοποιούνται με απόφασή του.

3. Για την ίδια κατηγορία προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 160 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ και παράγραφος 3, καθώς και του άρθρου 161 του παρόντος.

4. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δεν λαμβάνουν μόρια.

Άρθρο 164

Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου θεωρείται ότι:

α. Ευρίσκονται στην «ίδια πόλη» οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που λειτουργούν:

αα) στον ίδιο νομό της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νήσων Σαλαμίνας και Αγκιστρίου,

ββ) στον ίδιο νομό της νήσου Κρήτης,

γγ) στο ίδιο νησί, πλην της Εύβοιας. Ειδικά, το πυροσβεστικό προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και κλιμάκια που εδρεύουν στη νήσο Εύβοια δύναται να μετακινείται από υπηρεσίες προς κλιμάκια διοικητικής υπαγωγής τους, καθώς και μεταξύ των κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια υπηρεσία.

β. Οι θέσεις Ανθυποπυραγών – Υποπυραγών – Πυραγών και Πυροσβεστών – Υπαρχιπυροσβεστών- Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων θεωρούνται ως ενιαίες.

γ. Όσοι προέρχονται από την κατηγορία των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, υπηρετούν ως πυροσβεστικό προσωπικό από την ημερομηνία πρόσληψής τους με την ιδιότητα αυτή.

2. α. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι υπάλληλοι μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου, λαμβάνουν τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 158 του παρόντος. Τυχόν ανακύπτοντα διαδικαστικά ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

β. Υπάλληλοι, μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου που δεν συμπληρώνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 είκοσι έξι (26) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) έτος της ηλικίας τους και υπηρέτησαν σε υπηρεσίες εκτός νομού συμφερόντων τους, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, λαμβάνουν αναδρομικά και τα μόρια που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 158 του παρόντος.

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται ο χρόνος, η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό των μορίων. Τα ως άνω μόρια λαμβάνονται υπόψη για μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπολογισμού τους.

3. Υπάλληλοι που βρίσκονται στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου μπορούν να υπηρετούν πέραν των οργανικών θέσεων σε υπηρεσίες στις οποίες προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού τους.

4. Για την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του παρόντος, και αναφορικά με τον προσδιορισμό του ανώτερου χρόνου συμπλήρωσης στην ίδια υπηρεσία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής σε αυτή πριν τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρουμένων των υπηρετούντων στον νομό συμφερόντων τους λόγω υπαγωγής τους σε καταργούμενες ειδικές, ευεργετικές διατάξεις του π.δ. 170/1996 προ της καταργήσεώς του.

2

5. Τεχνικά ζητήματα που τυχόν ανακύψουν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ρυθμίζονται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.

6. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται και οι Αξιωματικοί που φέρουν τους βαθμούς του Αντιπυράρχου και Πυράρχου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 150, 152, 158 και στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 159 του παρόντος. Για τους ανώτερους του βαθμού του Πυράρχου Αξιωματικούς έχουν εφαρμογή μόνο οι διατάξεις των άρθρων 149, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 159 και του άρθρου 161 του παρόντος νόμου.

Share

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο